ارزیابی ماموگرام ‎‎شیوع کلسیفیکاسیون پستان – قسمت دوم

سونوگرافی پستان اصفهان ارزیابی ماموگرافی شیوع کلسیفیکاسیون ‌های عروق پستان (BAC) - قسمت دوم

ارزیابی ماموگرام ها 

در بخش قبلی به مواد و روش این کار پرداختیم اما در این بخش نتایج کار ار ارزیابی می کنیم : به منظور ارزیابی ماموگرام ‎‎ها ؛ مشاهده هر گونه کلسیفیکاسیون در نتایج ماموگرافی، ثبت شد و هر کدام به عنوان کلسیفیکاسیونهای عروقی یا غیر عروقی طبقه بندی شدند . در حقیقت تمام تظاهرات و بدخیمی‎های کلسیفیکاسیون‎های عروق پستان ثبت شدند.

در زیرگروه صفر هیچ‎گونه کلسیفیکاسیونهای در عروق دیده نمی‎شود. در زیر گروه یک، چندین نقطه کلسیفیته بدون تظاهر هیچ‎گونه ناهنجاری یا ایجاد حلقه کالسیت ، دیده می‎شوند. در زیر گروم دو، مشاهده کلسیفیکاسیونهای برجسته یا کالسیت مجاری در کمتر از سه رگ می‎باشد. در زیر گروه سه ، کلسیفیکاسیونهای شدید در سه رگ یا بیش از آن دیده می‎شود. با توجه به این سیستم طبقه بندی، شدت کلسیفیکاسیون در زیر گروه یک، خفیف؛ در زیر گروه دو، متوسط و در زیر گروه سه، شدید در نظر گرفته شده است.

سونوگرافی پستان اصفهان ارزیابی شیوع کلسیفیکاسیون‌های عروق پستان (BAC) غربالگری ماموگرافیبحث و نتیجه گیری 

تصاویر ماموگرام ‎ از ۴۰۵ زن شرکت کننده در این مطالعه در فاصله زمانی بین ۲۲±۲۱ ماه پس از انجام آزمون سی تی آنژیو مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد، ۳۱۴ نفر (۷۸%) به منظور غربالگری و ۹۱ نفر (۲۲%) به منظور ارزیابی علائمی که داشتند، به مراکز تصویربرداری مراجعه کرده بودند. تعداد بسیار کمی از مراجعین سیگاری بودند اما تفاوتی میان آنها با سایر بیمارانی که ماموگرافی انجام دادند در نظر گرفته نشد.

کلسیفیکاسیونهای ماموگرافی در ۵۴۵ پستان(۶۸%) در ۳۱۸ بیمار(۷۹%) مشاهده شد. همچنین کلسیفیکاسیونهای عروق پستان در ۱۵۵ پستان(۱۹%) در ۹۳ بیمار(۲۳%) دیده شد. در بین بیماران، ۴ بیمار ماستکتومی دو طرفه داشتند. توزیع متغیرهای شناسایی کلسیفیکاسیون پستان به خوبی صورت گرفته بود(kappa of 0.799, p<0.001).
سن بیمارانی که ماموگرافی آنها کلسیفیکاسیونهای عروق پستان را نشان می‌داد، اندکی بالاتر از بیمارانی بود که پستان‌های سالمی داشتند. همچنین ریسک بالاتری از بیماری‌های قلبی عروقی در بیماران دارای کلسیفیکاسیونهای عروق پستان مشاهده شد. به طور کلی سن بیمارانی که در آنها کلسیفیکاسیون حاد عروق پستان مشاهده شد، بالاتر بود و امتیاز بیشتری برای ابتلا به بیماری‏های قلبی- عروقی داشتند و در اکثر آنها سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری‏های قلبی- عروقی ملاحظه می‎شد.

نتایج حاصل از سی تی اسکن غیرکنتراست نشان داد که بیماران دارای کلسیفیکاسیون عروق پستان ، شانس بیشتری برای ابتلا به کلسیفیکاسیون عروق کرونر دارند. بیماران دارای کلسیفیکاسیون عروق پستان نمره کلسیته شدن بالاتری در عروق کرونری داشتند اما این مساله با سن بیمار و امتیاز ابتلا وی به بیماری‎های قلبی عروقی در ارتباط بود. به طور کلی، صحت تشخیص کلسیفیکاسیون عروق پستان برای شناسایی بیماران دارای کلسیفیکاسیون عروق کرونر، ضعیف بود.

با مقایسه نتایج سی تی آنژیو بیماران دارای کلسیفیکاسیون عروق پستان (BAC)  و افراد فاقد BAC، مشخص شد که در بیماران دارای کلسیفیکاسیون عروق پستان، شیوع بیشتری به ابتلا کلسیفیکاسیون‎های دریچه آئورت، دریچه میترال و آئورت توراکس وجود دارد.

همچنین مشخص شد بیماران دارای کلسیفیکاسیون حاد عروق پستان دارای ریسک بالاتری از ابتلا به بیماری‏ های قلبی عروقی یا بیماری ‌های انسدادی عروق کرونری نبودند. به طور کلی بیماران فاقد BAC اندیکاسیون ابتلا به بیماری‎های انسدادی عروق کرونری را نداشتند اما صحت این ارزیابی، ضعیف بود.

کلسیفیکاسیون عروق پستان در هر یک نفر از پنج بیماری که برای ارزیابی بیماری‏های عروق کرونر مراجعه کرده بودند، مشاهده شد. همچنین مشخص شد که تظاهر و شدت کلسیفیکاسیون عروق پستان با امتیاز ریسک ابتلا به مشکلات قلبی عروقی در ارتباط است.
نتایج سی تی آنژیو مشخص کرد که احتمال بروز بیماری های عروق کرونری در بیماران فاقد کلسیفیکاسیون عروق پستان تقریبا محال است. با این حال صحت تشخیص کلسیفیکاسیون‏های عروق پستان به منظور تشخیص بیماری‎های عروق کرونر در سی تی اسکن ضعیف گزارش شده است.

اگرچه مطالعات قبلی در غربالگری جمعیت‎ها نشان داد که کلسیفیکاسیون عروق پستان می‎تواند منجر به تشخیص بیماران دارای ریسک ابتلا به بیماری‌های کرونری گردد، اما ماموگرام کلسیفیکاسیون عروق پستان با یافته‎های پش بینی کننده سی تی اسکن در بیماران مراجعه کننده با درد قفسه سینه (در اثر بیماری های عروق کرونر)، مرتبط نیست.
بنابراین ارتباط بین کلسیفیکاسیون عروق پستان و مرگ و میر ناشی از مشکلات قلبی- عروقی ممکن است به مکانیزم بیماری‎ها؛ بیشتر از تظاهر کلسیفیکاسیون در عروق کرونری یا بیماری های انسدادی کرونری وابسته باشد.

مطالعات وسیع کوهورت در غربالگری جمعیت‎ها ارتباط بین کلسیفیکاسیون عروق پستان و فاکتورهای خطرات قلبی-عروقی مانند سن، فشار خون بالا، کلسترول بالا و دیابت را نشان دادند. به طور مشابه در مطالعه اخیر نیز تظاهر کلسیفیکاسیون‎های عروق پستان با فاکتور سن و امتیاز خطرات قلبی- عروقی مرتبط بودند. به علاوه اینکه بیماران با کلسیفیکاسیون حاد عروق پستان امتیاز بالاتری در ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی داشتند.
نکته جالب توجه اینجاست که هم در این مطالعه و هم در مطالعات قبلی، شیوع کلسیفیکاسیون عروق پستان در بین افراد سیگاری کمتر بوده است. این نکته در افتراق پاتولوژیک کلسیفیکاسیون‎های عروق پستان و بیماری‎های قلبی- عروقی نقش به سزایی دارد.

سونوگرافی پستان اصفهان ارزیابی ماموگرافی شیوع کلسیفیکاسیون ‌های عروق پستان (BAC) - قسمت دومنتیجه گیری نهایی

کلسیفیکاسیونهای عروق پستان در نسبت قابل توجهی از بیماران که اندیکاسیون انجام سی تی آنژیو (به دلیل بروز درد قفسه سینه) دارند، ظاهر می‌شود. با این حال، کلسیفیکاسیون عروق سینه مارکر خوبی برای نشان دادن بیماری‎های عروق کرونر نیستند.
اگرچه مطالعات قبلی غربالگری جمعیت  ارتباطی بین کلسیفیکاسیونهای عروق پستان و مرگ و میر ناشی از مشکلات  قلبی- عروقی را نشان می‌داد؛ اما در مطالعه اخیر، ارتباطی بین کلسیفیکاسیون عروق پستان و بیماری‌های عروق کرونری در سی تی اسکن مشاهده نشد.

این موضوع نشان می دهد که ارتباط بین کلسیفیکاسیون عروق پستان و مرگ و میر ناشی از مشکلات قلبی- عروقی ممکن است در اثر مکانیزم‌ بیماری‎ها ایجاد شده باشد.


سونوگرافی پستان و تفاوت آن با ماموگرافی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *