تزریق بلوک عصبی (SNRB)

تزریق بلوک عصبی | سونوگرافی پستان اصفهان

تزریق بلوک عصبی (SNRB) تزریق گردنی در بلوک عصبی انتخابی یا SNRB ، روش تزریقی است که برای تشخیص منشاء اصلی درد گردن انجام می‌شود و در برخی موارد به صورت طولانی مدت، موجب تسکین درد بیمار می‌شود. موارد کاربرد زمانی که یکی از شاخه‌های عصبی در ستون فقرات گردنی تحت فشار قرار می‌گیرد یا ملتهب می‌شود موجب بروز درد گردن می‌شود که این درد تا شانه‌ها، بازوها و دستان منتشر می‌شود. گیرافتادگی و تحت فشار قرار گرفتن عصب‌ها در گردن می‌تواند بر اثر عواملی مانند: بیرون‌زدگی دیسک تنگی کانال نخاعی سایر تغییرات فرسایشی در ستون فقرات گردنی باشد. چگونگی…

ادامه مطلب