تفسیر نتایج ماموگرافی

تفسیر نتایج آزمایش ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

تفسیر نتایج آزمایش ماموگرافی ماموگرافی یکی از روش های رایج تصویربرداری است که به منظور تشخیص توده های پستانی و با استفاده از پرتوهای ضعیف اشعه ایکس انجام می شود. این آزمایش توسط متخصص رادیولوژی انجام و بررسی می شود. تفسیر نتایج ماموگرافی با استفاده از یک سیستم عددی مشخص انجام می شود. پس از انجام ماموگرافی و ارسال نتایج به پزشک، شما می توانید در مورد دسته بندی نتیجه آزمایش ماموگرافی از پزشک خود سؤال کنید. نتایج ماموگرافی چه چیزهایی را مشخص می کند؟ متخصص سونوگرافی پستان اصفهان پس از انجام تصویربرداری ، در صورت امکان آن را با…

ادامه مطلب