عوارض ماموگرافی

عوارض ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

 آیا از عوارض و نتایج ماموگرافی با خبر هستید؟ عوارض جانبی مرتبط با ماموگرافی چیست؟ عوارض و نتایج ماموگرافی:همانند هر نوع عکس برداری اشعه ایکس، شما در معرض یک مقدار بسیار کمی از تابش در طول ماموگرافی قرار می گیرید. با این حال، خطر مواجهه با آن بسیار پایین است. اگر بیمار یک زن باردار است و قبل از تاریخ زایمان مستلزم داشتن یک ماموگرافی است، معمولا در طول پروسه یک پیش بند سربی می پوشد. نتایج ماموگرافی چه معنایی دارد؟ تصاویری از یک ماموگرافی میتواند در تشخیص کلسیفیکاسیون یا رسوبات کلسیم، در سینه کمک کند. اکثر کلسیفیکاسیون ها نشانه…

ادامه مطلب