انواع سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی پستان اصفهان | انواع سونوگرافی کالر داپلر

سونوگرافی کالر داپلر چیست؟ سونوگرافی کالر داپلر به منزله انقلابی در تکنولوژی سونوگرافی مطرح است .  این نوع سونوگرافی این امکان را فراهم میسازد که سرعت و جهت جریان خون در عروق بررسی شود . یکی از مهمترین کاربردهای سونوگرافی بررسی حرکت خون در شریان ها و رگ ها ست . سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی ، ساختار داخلی اندام ها و بافت ها را نشان می دهند و سونوگرافی کالر داپلر جریان و فشار خون در رگ ها را بررسی می کند . در این نوع از سونوگرافی امواج فراصوت به بدن ارسال می شوند و با سلول ها و…

ادامه مطلب