نکته های کاربردی سونوگرافى شکم و لگن

سونوگرافی پستان اصفهان | نکته های کاربردی سونوگرافى شكم و لگن

سونوگرافی شکم و لگن سونوگرافى شکم و لگن دقیق به عنوان یکى از برنامه هاى پایش سلامت افراد مورد توجه و حائز اهمیت میباشد . چرا که در تشخیص زودرس و درمان به موقع بسیارى از بیماریها نقش اساسى ایفا کرده است. سونوگرافی کامل شکم خوب شامل یک بررسی کامل از ارگان های شکمی و ساختمان های وابسته آنهاست و شامل : کبد ، کیسه صفرا، طحال ، لوزالمعده ، عروق مرکزی شکم و کلیه‌ها است . به طور کلی اعضای داخل شکم به سه گروه تقسیم می شوند : اعضای توخالی حاوی هوا و گاز (معده،روده باریک،روده بزرگ) اندام توپر(مانند…

ادامه مطلب