سونوگرافی پروستات مزایا و محدودیت ها

سونوگرافی پروستات مزایا و محدودیت ها | سونوگرافی پستان اصفهان

سونوگرافی پروستات مزایا و محدودیت ها غده پروستات در آقایان، دقیقاً در جلوی راست روده قرار دارد. بنابراین معاینه سونوگرافی به منظور قرار دادن کاوشگر تصویربرداری در نزدیکترین حد ممکن به غده پروستات، به صورت صحیح انجام می شود. برای سونوگرافی ترانس رکتال از شما خواسته می شود که دراز بکشید و زانوها را خم کنید. تصاویر از زوایای مختلف به دست می آیند تا بهترین نمای غده پروستات را داشته باشند. در شرایطی که پزشک ضایعه مشکوک با سونوگرافی یا با معاینه مقعدی را شناسایی کند، ممکن است بیوپسی با هدایت سونوگرافی را انجام دهد. این روش، شامل قرار…

ادامه مطلب