طبقه بندی ماموگرافی

طبقه بندی ماموگرافی | سونوگرافی پستان اصفهان

ماموگرافی انواع طبقه بندی ماموگرافی طبقه بندی ماموگرافی:ماموگرافی در سه شاخه بسیار پیشرفته ماموگرافی دیجیتال سیستم‌های تشخیص کامپیوتری توموسنتزیس طبقه‌بندی می‌شود. ماموگرافی دیجیتال ماموگرافی دیجیتال یا ماموگرافی دیجیتال کامل (FFDM)، یک سیستم تصویربرداری است که در آن فیلم‌های رادیوگرافی با استفاده از مبدل‌های اشعه ایکس به تصاویر ماموگرافی پستان تبدیل می‌شوند. سیستم ماموگرافی دیجیتال به سیستم‎ دوربین‌های دیجیتال که تصاویری با کیفیت در دز پایین ایجاد می‌کنند، شباهت زیادی دارد. تصاویر ماموگرافی پستان توسط رادیولوژیست بررسی می‌شود و به منظور ذخیره‌سازی طولانی مدت به کامپیوتر منتقل می‌شود. CAD سیستم های تشخیص کامپیوتری سیستم‌های تشخیص کامپیوتری، مناطق غیرطبیعی متراکم، توده‌ها و…

ادامه مطلب