غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان | غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان

غربالگری از بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان آیا بستگان بیمار مبتلا به سرطان پستان بیش از افراد عادی جامعه در معرض سرطان پستان قرار دارند؟ در این مورد میتوان گفت بستگان درجه یک فرد بیمار تقریبا دو برابر افراد عادی جامعه در معرض خطر سرطان پستان قرار دارند. اما با این وجود “پرخطر” محسوب نمی شوند بجز موارد خاص که عبارتند از: بیمار مبتلا به سرطان پستان قبل از ۵۰ سالگی مبتلا شود. بیمار مبتلا به سرطان پستان مرد باشد. خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان دوطرفه پستان مبتلا باشد. خانم مبتلا به سرطان پستان به سرطان تخمدان…

ادامه مطلب