قبل از سونوگرافی سینه یا بخوانید

قبل از سونوگرافی سینه یا بخوانید | سونوگرافی پستان اصفهان

قبل از سونوگرافی سینه یا بخوانید به منظور تشخیص سرطان پستان سونوگرافی سینه به تنهایی روشی مناسب نمی باشد، بلکه بهتر است بعنوان روشی مکمل در کنار سایر روشهای تشخیصی استفاده شود. اگر مورد غیرطبیعی و توده در ماموگرافی دیده شود و یا لمس گردد، سونوگرافی بهترین روش برای تشخیص می باشد که آیا توده سفت است (مثل فیبروآدنوم خوش خیم یا توده سرطانی) و یا حاوی مایع(مثل کیست خوش خیم). اما با سونوگرافی تنها نمی توان بطور قطع تشخیص داد که توده سفت سرطانی است نیز کلسیفیکاسیون ها هم در سونوگرافی دیده نمی شوند. در خانم هایی که زیر…

ادامه مطلب