ماموگرافی پستان های دارای پروتز

ماموگرافی پستان های دارای پروتز | سونوگرافی پستان اصفهان

ماموگرافی پستان های دارای پروتز بیشترین بحث در مورد انجام ماموگرافی غربالگری در خانمهایی است که پروتز پستانی دارند . اشعه X که در ماموگرافی استفاده می شود نمی تواند به خوبی از میان پروتزهای سیکیلون و یا آب نمکی عبور کند تا بافت پستانی بالا و پایین پروتز را نشان دهد . این بدین معنی است که بخشی از آن که توسط پروتز پوشانده شده در ماموگرافی دیده نمی شود . به منظور اینکه تا حد امکان بیشترین مقدار از بافت پستانی در خانم های دارای پروتز دیده شود از هر کدام ۳ عکس به جای ۲ می گیرند.…

ادامه مطلب