نمونه برداری پستان با سوزن باریک (FNA)

سونوگرافی پستان اصفهان | نمونه برداری پستان با سوزن باريك

نمونه برداری پستان با سوزن باریک (FNA) چگونه است؟ در بسیاری از موارد به عنوان قدم اول در تشخیص یک توده پستانی، پزشک سوزن کوچکی را که متصل به سرنگ است (مانند سوزن یک سرنگ معمولی که جهت تزریقات به کار می رود) وارد توده می کند و تعدادی سلول را با مکش وارد سرنگ می نماید.( نمونه برداری پستان با سوزن باریک ) این سلولها سپس جهت بررسی میکروسکوپی به آزمایشگاه ارسال می شوند. این روش آسپیراسیون سلولی یا FNA نامیده می شود و نبایستی با “بیوپسی” یا “نمونه برداری نسجی” اشتباه گرفته شود.  در صورتی که توده کیست…

ادامه مطلب