وایرگذاری چیست و چگونه انجام می شود

وایرگذاری چیست و چگونه انجام می شود | سونوگرافی پستان اصفهان

وایرگذاری چیست ؟ هنگامیکه توده در پستان در ناحیه ای قرار گرفته باشد که قابل بیوپسی سوزنی ریز و یا بیوپسی سوزن هسته نباشد و یا از بیوپسی نتیجه ی قطعی و مشخصی نداده باشد از وایرگذاری استفاده میشود، وایرگذاری بایستی توسط رادیولوژیست یا پزشک پستان انجام شود. در واقع وایرگذاری روشی است که به وسیله آن توده ای که از طریق سونوگرافی و ماموگرافی مشخص شده است و بایستی تحت جراحی قرار بگیرد. توسط وایرگذاری، علامت گذاری و لوکالیزه میشود و به جراح نشان داده میشود که توده در کجا قرار دارد. در این روش قبل از عمل جراحی،…

ادامه مطلب