استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی

کاربرد MSUS در رباط در آسیب های ورزشی | سونوگرافی پستان اصفهان

استفاده از MSUS در تاندون در آسیب های ورزشی استفاده از MSUS در ارزیابی آسیب تاندون نقش مهمی دارد. MRI قادر است یکپارچگی ساختار تاندون را تشخیص دهد، در حالی که MSUS به تصویربرداری آسیب شناسی های داخل رگ بینی کمک می کند. تغییر در اکوژنیک، ضخامت، شکل، کانتور یا جریان خون نشان دهنده تاندینوپاتی احتمالی است. مایعات اطراف تاندون یا غلاف تاندون را نیز می توان به راحتی در سونوگرافی تشخیص داد. هنگام اسکن سیستم اسکلتی-عضلانی، به ویژه تاندون ها، مهم است که ناهمسان گردی را با نگه داشتن پرتوهای اولتراسوند از مبدل عمود بر محل مورد نظر برای…

ادامه مطلب