آشنایی با کاربرد ام آر آی پستان

آشنایی با کاربرد ام آر ای پستان

در چه مواردی استفاده از ام آر آی سینه کاربرد دارد ؟  موارد استفاده از ام آر آی پستان عبارتند از :  •    بیماران با پستان متراکم و جوان ( حتی نسبت به ماموگرافی ارجهیت دارد) •    تعیین میزان پیشرفت کانسر •    بررسی حاشیه و وسعت انتشار تومورها •    بررسی نشت پروتزهای سیلیکونی •    روش تکمیلی برای بررسی پستان مزیت های استفاده از ام آر آی پستان چیست ؟   جهت بررسی با پستان متراکم و بخصوص در افرادی که سابقه فامیلی سرطان سینه دارند بسیار کمک کننده است .  به طور کلی همزمان از هر دوسینه می توان تصویر تهیه و…

ادامه مطلب